Na temelju članka 26. stavka 5. i 6. Zakona o trgovini «Narodne novine broj  49/03 – pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i članka 20 Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca («Službeni vjesnik grada Križevaca» broj 3/99) Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na  73.  sjednici, održanoj dana  30.12.2003. godine, donosi

O D L U K U

o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica za 2004. godinu

Članak 1.

            Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca ovom Odlukom određuje dežurne prodavaonice na području Grada koje će tijekom 2004. godine raditi nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana osim na Božić, Novu godinu  i Uskrs.

Članak 2.

U dane iz članka 1., ove Odluke mogu raditi prodavaonice koje imaju do 200 četvornih metara neto prodajne površine i koje prodaju pretežito prehrambene proizvode, a dobile su rješenje Gradskog poglavarstva Grada Križevaca o dozvoli rada.

Članak 3.

 Radno vrijeme dežurnih prodavaonica biti će od 7,00 do 13,00 sati.

 Članak 4.

             Godišnji raspored dežurnih prodavaonice za 2004. godinu   prilaže se uz ovu Odluku i njen je sastavni dio.

Članak 5.

             Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Križevaca za provođenje ove Odluke.

Članak 6.

            Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo («Službeni vjesnik Grada Križevaca» broj 6/01)

Članak 7.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se «Službenom vjesniku Grada Križevaca» .

 

                                   GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KRIŽEVACA

Klasa: 330/04-03-01/02

Urbroj:2137/02-01-03-1

-----------------------------                                                                          PREDSJEDNIK:

Križevci, 30.12.2003.                                                                         Branko Hrg

 

GODIŠNJI RASPORED DEŽURNIH PRODAVAONICA ZA 2004. GODINU

Nedjeljama u 2004. godini  u  Križevcima dežurat će prodavaonice:

- 4. siječnja: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; RUDA PROM d.o.o. Istarska ulica 41  i   «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, UL. Krunoslava Heruca 23.

- 11. siječnja: TRGOTEX d.o.o., Zagorska ulica 74; VIDEA d.o.o., Ulica Petra Zrinskog 6 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28.

- 18. siječnja: ROBIN d.o.o., Pušća 27; FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7 i ROBIN d.o.o., Ulica Marijana Detonija 2

- 25. siječnja: Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23.

- 1. veljače: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85, RUDA PROM d.o.o., Istarska ul. 41 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3

- 8. veljače: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30; SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28. 

- 15. veljače: TRGOTEX d.o.o., Zagorska ulica 74; VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6 i ROBIN d.o.o., Ul. Marijana Detonija 2.

- 22. veljače: ROBIN d.o.o., Pušća 27; FRUMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7 i «MARKET MARINA» vl. Hoić Marina, Ul. K. Heruca 23

- 29. veljače: Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3.

- 7. ožujka: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85, RUDA PROM d.o.o., Istarska ulica 41 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28

- 14. ožujka: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30, SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i ROBIN d.o.o., Ul. Marijana Detonija 2.

- 21. ožujka: TRGOTEX d.o.o., Zagorska ulica 74, KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6 .

- 28. ožujka: ROBIN d.o.o. Pušća 27, FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7 i Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9.

- 4. travnja: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; RUDA PROM d.o.o., Istarska ul. 41 i «MARKET MARINA» vl. Marine Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23.

- 18. travnja: TRGOTEX d.o.o., Zagorska 74; VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28.

- 25. travnja: ROBIN d.o.o., Pušća 27; FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7 i ROBIN d.o.o. Ul. Marjana Detonija 2

- 2. svibnja: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; RUDA PROM d.o.o., Istarska 41 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3

- 9. svibnja: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30; SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28.

- 16. svibnja: TRGOTEX d.o.o., Zagorska 74; VIDEA d.o.o.; Ul. Petra Zrinskog 6 i ROBIN d.o.o., Ul. Marjana Detonija 2 

- 23. svibnja: ROBIN d.o.o., Pušća 27; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7

- 30. svibnja: Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9; RUDA PROM d.o.o., Istarska ul. 41 i «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23.

- 6. lipnja: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; RUDA PROM d.o.o., Istarska ul. 41 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3.

- 13. lipnja: TRGOTEX d.o.o., Zagorska 74; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6.

- 20. lipnja: ROBIN d.o.o., Pušća 27; FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7 i ROBIN d.o.o., Ul. Marijana Detonija 2

- 27. lipnja: TRGOTEX d.o.o., Zagorska ul. 74; VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28.

- 4. srpnja: Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9; ROBIN d.o.o., Pušća 27 i FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7.

- 11. srpnja: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; RUDA PROM d.o.o., Istarska 41a i ROBIN d.o.o., Ul. Marijana Detonija 2.

- 18. srpnja: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30;  SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23.

- 25. srpnja: TRGOTEX d.o.o., Zagorska ulica 74; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3.

- 1. kolovoza: ROBIN d.o.o. , Pušća 27; VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28.

- 8. kolovoza: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; RUDA PROM d.o.o., Istarska ulica 41a i «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23.

- 15. kolovoza: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30; SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3

- 22. kolovoza: TRGOTEX d.o.o., Zagorska ulica 74; VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28.

- 29. kolovoza: Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9; FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7 i ROBIN d.o.o., Ul. Marijana Detonija

- 5. rujna: ROBIN d.o.o., Pušća 27; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23.

- 12. rujna: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; RUDA PROM d.o.o., Istarska ulica 41a, i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3.

- 19. rujna: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30; SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28.

- 26. rujna: TRGOTEX d.o.o., Zagorska ulica 74; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6 .

- 3. listopada: ROBIN d.o.o., Pušća 27; FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7 i ROBIN d.o.o., Ul. Marijana Detonija 2.

- 10. listopada: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3.

- 17. listopada: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30, VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28.

- 24. listopada: TRGOTEX d.o.o., Zagorska ulica 74; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7.

- 31. listopada: ROBIN d.o.o., Pušća 27; RUDA PROM d.o.o., Istarska ul. 41a i ROBIN d.o.o., Ul. Marjana Detonija 2.

- 7. studenoga: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; RUDA PROM d.o.o., Istarska ul. 41a i MLINAR d.d. Ul. kralja Tomislava 3.

- 14. studenoga: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30; VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28. 

- 21. studenoga: TRGOTEX d.o.o., Zagorska ul. 74; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i FRUMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7.

- 28. studenoga: ROBIN d.o.o., Pušća 27; Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9 i ROBIN d.o.o., Ul. Marijana Detonija 2.

- 5. prosinca: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23

- 12. prosinca: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30; VIDEA d.o.o., Ul. Petra Zrinskog 6 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3.

- 19. prosinca: TRGOTEX d.o.o., Zagorska 74; FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28.

- 26. prosinca: ROBIN d.o.o., Pušća 27; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i ROBIN d.o.o., Ul. Marijana Detonija 2.


U dane državnih blagdana i neradnih dana  na području  Križevaca u 2004. godini dežurat će prodavaonice:

- 6. siječanja - Sveta tri kralja: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30; Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3.

12 travnja - Uskrsni ponedjeljak: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30; SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3.

1. svibnja - Praznik rada: Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23.

- 10. lipnja - Tijelovo: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30; SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i ROBIN d.o.o., Bjelovarska cesta 28.

- 22. lipnja - Dan antifašističke borbe: KELEMIN d.o.o., Ul. Franje Markovića 85; SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23.

- 25. lipnja – Dan državnosti: ROBIN d.o.o., Ul. Ivana Lepušića 30; KELEMIN d.o.o., Ul. bana Josipa Jelačića 19 i MLINAR d.d., Ul. kralja Tomislava 3.

- 5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti: Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9;  FURMEG d.o.o., Trg Sv. Florijana 7 i ROBIN d.o.o., Ul. Marijana Detonija 2.

- 8. listopada – Dan neovisnosti: RUDA PROM d.o.o., Istarska 41a; Trgovina «TRUNČICA», vl. Željka Pavišić, Kosovec 9 i «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23.

- 1. studenoga – Svi sveti: Trgovina «TRUNČICA» vl. Željka Pavišić, Kosovec 9; SPEKTAR d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 i «MARKET MARINA» vl. Marina Hoić, Ul. Krunoslava Heruca 23.


Raspored dežurstava prodavaonica za nedjelje, dane državnih blagdana i neradne dane po naseljima s područja Grada Križevaca:

- Apatovec: Trgovina «PLAMEN» vl. Ratko Prosenečki iz Brezovog mosta 21,

- Bukovje Križevačko: ROBIN d.o.o. Križevci;

- Carevdar: MLINAR d.d. Križevci;

- Cubinec: FURMEG d.o.o. Križevci; Bukovje Križevačko 29;

- Donja Glogovnica: Trgovina «PLAMEN» vl. Ratka Prosenečki iz Brezovog mosta 21;

- Đurđic: MIBA trgovački obrt, vl. Ivana Miler iz Križevaca, Ul. Josipa Butorca 1;

- Ivanec Križevački: LUKAČIĆ d.o.o. Ivanec Križevački;

- Križevačka Poljana: ADRIA COMMERCE d.o.o. Križevci;

- Majurec: Prodavaonica vl. Bernardice Petrić iz Majurca, Cesta 70;

- Mali Raven: ŠANTAK d.o.o. Raven; 

- Osijek Vojakovački: Velinka Vitanović iz Osijeka Voj. 34;

- Sveta Helena: MLINAR d.d. Križevci;

- Večeslavec: Poljoprivredna zadruga «DOLINA» iz Križevaca, Trg J. J. Strossmayera bb;

- Vojakovac: TRGO VOJAKOVAC d.o.o. Vojakovac;

- Veliki Raven: RUDA PROM d.o.o. Križevci;

- Kloštar Vojakovački: «Prigorka Trgovina» vl. Dražen Katalenić:  4. siječnja, 18.siječnja, 1. veljače, 15. veljače, 29. veljače, 14. ožujka, 28. ožujka, 18. travnja, 2. svibnja, 16. svibnja, 30. svibnja, 13. lipnja, 27. lipnja, 11. srpnja, 25. srpnja, 8. kolovoza, 22. kolovoza, , 5. rujna, 19. rujna, 3. listopada, 17. listopada, 31. listopada, 14. studenoga, 28. studenoga, 12. prosinca, 26. prosinca,

- 6. siječnja – Sveta tri kralja, 1. svibnja – Praznik rada, 22. lipnja – Dan antifašističke borbe i 5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.

 

MLINAR d.d.: 11. siječnja, 25. siječnja, 8. veljače, 22. veljače, 7. ožujka, 21. ožujka, 4. travnja, 25. travnja, 9. svibnja, 23. svibnja, 6. lipnja, 20. lipnja, 4. srpnja, 18. srpnja, 1. kolovoza, 15. kolovoza, 29. kolovoza, 12. rujna, 26. rujna, 10. listopada, 24. listopada, 7. studenoga, 21. studenoga, 5. prosinca, 19 prosinca,

- 12. travnja – Uskrsni ponedjeljak, 10. lipnja – Tijelovo, 25. lipnja – Dan državnosti, 8. listopada – Dan neovisnosti i 1. studenoga – Svi sveti.