Komunalno poduzeće Križevci

 

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI

USTROJ I DJELATNOSTI PODUZEĆA, TE PODACI O NAJZNAČAJNIJIM OBJEKTIMA IZGRAĐENIM KROZ 50 GODINA

 

Komunalna radna organizacija osnovana je odlukom Narodnog odbora općine Križevci u prosincu 1953. godine, a sa radom je započela 01.01.1954. godine sa svrhom pružanja neophodnih komunalnih usluga od zajedničkog interesa za građane.

 

U početku pružane su usluge održavanja stočnih sajmova, tržnice, održavanja groblja i pogrebnih usluga, te održavanja u funkciji javnih bunara i održavanju čistoće u gradu i uređenju parkova.

 

Radna organizacija brojila je 16 zaposlenih od čega 13 u operativi, a 3 u upravi sa sjedištem u jednoj prostoriji gradske vage na starom sajmištu, današnja lokacija Doma zdravlja.

 

Izgradnjom i otvaranjem gradskog kupališta povećale su se obaveze komunalne radne organizacije oko održavanja istog, a također je formirana i živoderska služba koja je do toga vremena bila u privatnom sektoru. Postepenim povećenjem asfaltnih površina, uređenjem novih zelenih površina, te privođenjem svrsi nove tržnice na Nemčićevom trgu nužno je dovelo do povećanja broja radnika odgovarajućih profila.

 

Rasformiranjem poduzeća za izradu mesnih proizvoda «Sloboda» i stočarske zadruge, dodijeljene su komunalnoj radnoj organizaciji na korištenje zgrade u Gundulićevoj ulici, gdje je izgrađen skladišni prostor, garaže, radionica, prostor za potrebe uprave, a koji prostor se uz kasnije izvršene adaptacije, uređenje i nadogradnju koristi i danas.

 

Kroz 50–godišnje razdoblje poduzeće je djelovalo od 01.01.1954. do 31.05.1962. kao Gradska komunalna ustanova, od 01.06.1962. do 31.12.1962. kao Gradsko komunalno poduzeće, od 01.01.1963. do 31.12.1973. kao Komunalna ustanova, a od 01.01.1974. do danas kao Komunalno poduzeće Križevci.

 

Obavljanje djelatnosti odvijalo se kroz čitavo razdoblje uz neke modifikacije izazvane proširivanjem djelatnosti, te spajanjem i razdvajanjem pojedinih djelatnosti kroz manje – više ustaljene organizacione oblike, radne jedinice i to:

 

-         vodovod i kanalizacija,

-         zelenilo i groblje,

-         čistoća,

-         građenje i

-         stručne službe,

a u kojima se pružaju usluge i obavljaju slijedeći poslovi: opskrba pitkom vodom, rekonstrukcija i popravak vanjskog vodovoda i izrada vodovodnih priključaka, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvoz i likvidiranje fekalija, uređenje i održavanje groblja, obavljanje pogrebnih poslova i pogrebnih usluga, uređenje i održavanje grobova, uređenje i održavanje javnih zelenih površina, izgradnja, rekonstrukcija i popravak grobnica i grobnih objekata, prodaja pogrebne opreme, te prodaja cvijeća i ukrasnog bilja, održavanje čistoće javnih površina, odvoz i deponiranje kućnog komunalnog otpada, pružanje usluge tržnice na malo i stočnog sajma, izgradnja vanjskog voda vodovoda i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda, popravak unutrašnje vodovodne i kanalizacijske instalacije.

 

Radnoj jedinici vodovod i kanalizacija s obzirom na njezin značaj pridavana je uvijek naročita pažnja.

 

Izgradnja vodovoda započela je po izvršenim istražnim radovima u tijeku 1953. godine i to najprije polaganjem vodovodne mreže za potrebe garnizona u Križevcima iz crpilišta Koruška, a potom iz izvorišta Trstenik za potrebe grada, tako da je 1961. godine izgrađena tlačna mreža, električne i telefonske instalacije, te pristupni put za vodocrpilište kada su i prvi potrošači – građani dobili vodu. U toku 1962. godine intenzivno je nastavljeno polaganje vodoopskrbne mreže kroz grad i priključivanjem potrošača. Razvojem grada, kako u industrijskom pogledu, tako i u intenzivnoj stambenoj izgradnji dovelo je do potrebe za većim količinama vode iz javnog vodovoda, što je izazivalo povremene krize u vodoopskrbi, te su u toku 1966. godine izvršena daljnja ispitivanja i otvorene nove bušotine sa dvostruko većim profilima na vodocrpilištu Trstenik. Radi znatnog povećanja broja potrošača poduzete su mjere kojima se trebalo osigurati sigurnost u vodoopskrbi i otkloniti pojava nestašica vode, što je učinjeno 1982. godine rekonstrukcijom crpilišta Trstenik i izgradnjom rezervoara Bukovje kapaciteta 2000 m3.

 

Istražnim radovima otkrivena su nova izvorišta vode na lokaciji Vratno, tako da su tijekom 1985. godine izvršeni radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda Vratno – Križevci. Izgradnjom vodocrpne stanice i rezervoara Vratno tijekom 1986. godine radovi su u cijelosti završeni i novi sustav vodoopskrbe grada pušten u rad. Opisani radovi financirani su sredstvima iz samodoprinosa građana grada Kiževaca, doprinosa radnih organizacija sa sjedištem na području grada i iz sredstava SVIZ – a za vodno područje sliva Save.

 

Zahvaljujući kapacitetima bunara na lokaciji Vratno omogućeno je proširenje vodoopskrne mreže prema Kalniku, te je izgrađen vodoopskrni sustav «Kalnik zapad». U sljedećim godinama mreža se proširivala i omogućila opskrbu pitkom vodom sadašnjih općina Kalnik, Sv. Petar Orehovec i Gornje Rijeke.

 

Radi sigurnosti u vodoopskrbi grada Križevaca 2001. godine stavljena je u upotrebu vodosprema «Greberanec» kapaciteta 2000 m3.

 

Kako je magistralni cjevovod Vratno – Križevci izrađen 1985. godine polaganjem PVC cijevi, što je u to vrijeme bila nova vrsta materijala i nova tehnologija, koja se nažalost nije pokazala zadovoljavajućom, te je dolazilo do čestih pucanja cijevi, a što je kulminaciju doseglo i nekoliko zadnjih godina kada je dolazilo i do 65 pucanja cijevi godišnje, a što je stvaralo poteškoće u normalnoj vodoopskrbi grada.

 

Opisane poteškoće uvjetovale su potrebu rekonstrukciju cjevovoda Vratno – Križevci, što je i učinjeno u 2003. godini kada je zahvaljujući dobroj organizaciji i izuzetnom zalaganju radnika pri izvođenju radova za samo 5 mjeseci zamjenjeno 13,2 km cjevovoda i položene nove ductil cijevi koje bi trebale osigurati sigurnu vodoopskrbu. Sredstva za rekonstrukciju osigurana su putem Fonda za regionalni razvoj, te iz sredstava Hrvatskih voda i Grada Križevaca.

 

Također je u izgradnji sustav vodoopskrbe za općinu Sv. Petar Orehovec gdje je sa izgradnjom započeto u 2002. godini i do sada je izgrađeno 4 km glavnog opskrbnog cjevovoda.

 

Istodobno sa izgradnjom vodovoda 1986. godine započeli su radovi na izgradnji gradskih kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, tako da je do danas u cijelosti izgrađen kolektor Koruška i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda do nivoa mehaničkog pročišćavanja, a izgradnja kolektora Vrtlin je u tijeku, te zavisno od visine osiguranih financijskih sredstava za tu namjenu kolektor Vrtlin bi se u cijelosti mogao završiti u ovoj godini i nakon toga bi se nastavili radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Tijekom svih ovih godina izgrađivana je i sekundarna mreža vodovoda u gradu, tako da su sada uglavnom sve ulice i naselja u gradu Križevcima opskrbljene sustavom za opskrbu vodom, a planovima je predviđena izgradnja vodovodne mreže za sva naselja na teritoriju koji obuhvaća Grad Križevci.

 

U manjem opsegu izgrađivan je sekundarni sustav odvodnje otpadnih voda, tako da su i danas neki dijelovi grada bez javne kanalizacije, no i u tom dijelu postoje opsežni planovi čije ostvarenje ovisi o visini osiguranih sredstava za tu namjenu.

 

Radna jedinica Zelenilo i groblje započela je svoj rad istovremeno sa osnivanjem radne organizacije, te obavlja pogrebne poslove, poslove na uređenju groblja i na održavanju zelenih površina u gradu, graditeljske poslove na groblju i bavi se uzgojem sadnica, cvijeća i ukrasnog bilja za potrebe parkova i groblja. Zahvaljujući izuzetnom trudu rukovodstva i radnika gradsko groblje u Križevcima spada među najljepše uređena i održavana groblja u kontinentalnom dijelu, a mnogo truda se također ulaže u uređenje i održavanje parkova i cvjetnih gredica i to usprkos kroničnom nedostatku financijskih sredstava.

 

Prošle godine poduzeće je vlastitim sredstvima započelo rekonstrukciju i uređenje unutrašnjeg dijela mrtvačnice i ti se radovi privode kraju.

 

Radna jedinica Čistoća pruža usluge odvoza kućnog smeća koje je organizirano započelo već 1957. godine, odvoza kontejnera, te pruža uslugu održavanja javne čistoće u gradu, tržnice na malo i sajmišta. Odvoz kućnog komunalnog otpada 2003. godine proširen je na sva domaćinstva na području grada Križevaca, te su u tu svrhu kupljena 2 nova vozila za odvoz kućnog komunalnog otpada i jedno za odvoz kontejnera.

 

Poduzeće vodi brigu i o stanju na odlagalištu otpada, te je 2003. godine naručena i izrađena Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada Ivančino brdo, a također je privedeno svrsi reciklažno dvorište na lokaciji Cubinec, te su stvoreni uvjeti za prikupljanje i sortiranje sekundarnih sirovina.

 

Tijekom svih godina poduzeće posluje pozitivno, redovito isplaćuje plaće radnicima i vodi brigu o sigurnosti radnika na radu.

 

Uz redovne djelatnosti poduzeće obavlja i niz usluga gradu i građanima na raznim intervencijama u većini slučajeva i bez naknade.

 

Prosječan broj zaposlenih kroz posljednjih 25 godina kreće se oko 100, a zahvaljujući znatno povećanom opsegu posla u 2003. godini broj zaposlenih povećan je za 25%, tako da je sada ukupno zaposlenih 126 radnika.

 

Do sada je ukupno izgrađeno i održava se u funkciji 112 km vodovodne mreže, te 35 km kanalizacijske mreže.

 

Godišnje se isporuči 800.000 m3 vode i odveze i zbrine komunalni otpad iz 7000 domaćinstava u ukupnoj količini oko 5000 tona godišnje.

 

 

©MiV@Net Internet