18. sjednica 畊panijske skup箃ine
 

Na temelju 鑜anka 85. Poslovnika 畊panijske skup箃ine  Koprivni鑛o-kri緀va鑛e  緐panije ("Slu綽eni glasnik  Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije" broj 5/02 - pro鑙规eni tekst)  sazivam 18. sjednicu 畊panijske skup箃ine Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije, za dan

10. o緐jka  2004. (srijeda) u 10,00  sati

            Sjednica 鎒 se odr綼ti u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vije鎛ica.

            Za sjednicu predla緀m slijede鎖  

D N E V N I   R E D:

1.   Razmatranje Izvje规a o radu 畊panijskog poglavarstva Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 2003. godinu, s prijedlogom Zaklju鑛a,

2.   Razmatranje  Izvje规a o ostvarenju:

a)      Godi筺jeg plana gra餰nja i odr綼vanja 緐panijskih i lokalnih cesta u 2003. godini,

b)      Financijskog plana 畊panijske uprave za ceste Kri緀vci za 2003. godinu, s prijedlozima zaklju鑑ka, 

3.   Razmatranje Izvje规a o ekolo筴im nesre鎍ma, izvanrednim doga餫jima te elementarnim nepogodama na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije tijekom 2003. godine, s prijedlogom Zaklju鑛a,

4.   Razmatranje Izvje规a o dodijeljenim studentskim kreditima u 筴olskoj godini 2003/04. s prijedlogom Zaklju鑛a,

5.   Dono筫nje Odluke o odre餴vanu vanjske granice ure餰nog i neure餰nog inundacijskog pojasa vodotoka “Mo綿anski jarak od km 0 + 000 do km 12 + 085,

6.   Dono筫nje Zaklju鑛a o predlaganju predstavnika Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije u Komisiju za procjenu utjecaja na okoli za zahvat – II. kolosjek 緀ljezni鑛e pruge Botovo-Zagreb-Rijeka, dionica Dugo Selo-Kri緀vci,

7.   Dono筫nje Zaklju鑛a o predlaganju predstavnika Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 鑜ana u Komisiju za procjenu utjecaja na okoli odlagali箃a komunalnog otpada (I. kategorija) – Ivan鑙no brdo, Kri緀vci,

8.   Dono筫nje Zaklju鑛a o usvajanju Izvje箃aja o kori箃enju sredstava Prora鑥na Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 2003. godinu, Prora鑥nska pri鑥va – Ra鑥n 3851, za razdoblje sije鑑nj - prosinac 2003. godine,

9.   Dono筫nje Rje筫nja o dopunama Rje筫nja o imenovanju sudaca porotnika 畊panijskog suda u Koprivnici,

10. Pitanje i prijedlozi vije鎛ika.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u to鑞o zakazano vrijeme, a u slu鑑ju sprije鑕nost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stru鑞a slu綽a

 PREDSJEDNIK:

Zvonko Hitrec, prof., v.r.