19. sjednica 畊panijske skup箃ine
 

Na temelju 鑜anka 85. Poslovnika 畊panijske skup箃ine  Koprivni鑛o-kri緀va鑛e  緐panije ("Slu綽eni glasnik  Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije" broj 5/02 - pro鑙规eni tekst)  sazivam 19. sjednicu 畊panijske skup箃ine Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije, za dan

08. travnja  2004. (鑕tvrtak) u 10,00  sati

            Sjednica 鎒 se odr綼ti u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vije鎛ica.

            Za sjednicu predla緀m slijede鎖  

D N E V N I   R E D:

1.   Dono筫nje odluka o dodjeli javnih priznanja:

a)      Nagrade za 緄votno djelo,

b)      Nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

c)      Nagrade za iznimno postignu鎒 u protekloj godini,

d)      Zahvalnice Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

2.   Dono筫nje Zaklju鑛a o usvajanju financijskih izvje箃aja Prora鑥na Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 2003. godinu,

3.   Razmatranje  Izvje规a o radu Doma za starije i nemo鎛e osobe Koprivnica za 2003. godinu i Godi筺jeg obra鑥na Doma za starije i nemo鎛e osobe Koprivnica za 2003. godinu, s prijedlogom Zaklju鑛a,

4.   Razmatranje Informacije o problematici nezaposlenosti i zapo筶javanja na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 2003. godinu, s prijedlogom Zaklju鑛a,

5.   Razmatranje Izvje规a o radu i utro筴u sredstava Centra za poduzetni箃vo Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za razdoblje od 1. I. do 31. XII. 2003. godine, s  prijedlogonm Zaklju鑛a,

6.   Razmatranje Izvje规a o radu i utro筴u sredstava Javne ustanove za upravljanje za箃i鎒nim dijelovima prirode na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za. 2003. godinu, s   prijedlogom Zaklju鑛a,

7.   Razmatranje Izvje规a o stanju vodoopskrbe Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije s osvrtom na stanje aktivnosti izrade magistralnih cjevovoda vodospreme i vodocrpili箃a, s prijedlogom Zaklju鑛a,

8.   Razmatranje Izvje规a o izvr筫nju radova iz Plana upravljanja lokalnim vodama za slivno podru鑚e:

a)      “Bistra” 衭r餰vac na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije u 2003. godini,

b)      “萫sma Glogovnica” Bjelovar na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije u 2003. godini, s prijedlozima zaklju鑑ka,

9.   Dono筫nje Zaklju鑛a o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2004. godinu na slivnom podru鑚u:

a)      “Bistra” 衭r餰vac 

b)       “萫sma Glogovnica” Bjelovar,   

10. Razmatranje Programa ispitivanje kakvo鎒 lokalnih povr筰nskih voda Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije u 2004. godini, s prijedlogom Zaklju鑛a,

11.  Dono筫nje Zaklju鑛a o davanju prethodne suglasnosti na:

a)      Godi筺jeg plana gra餰nja i odr綼vanja 緐panijskih i lokalnih cesta u 2004 godini,

b)      Financijskog plana 畊panijske uprave za ceste Kri緀vci za 2004. godinu,

12.  Dono筫nje Zaklju鑛a o ograni鑕nju namjernog uvo餰nja  GMO-a u okoli na cjelokupnom teritoriju  Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

13.  Dono筫nje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za poduzetni箃vo Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

15 Pitanja i prijedlozi vije鎛ika.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u to鑞o zakazano vrijeme, a u slu鑑ju sprije鑕nost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stru鑞a slu綽a

 PREDSJEDNIK:

Zvonko Hitrec, prof., v.r.