Grad Križevci

Gradsko poglavarstvo                                                                           

Klasa: 022-05/04-01/01

Urbroj: 2137/02-04-1

Križevci, 30.01.2004.

          Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 3/99),

S A Z I V A M

74. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati  03.02.2004. godine (utorak) u maloj vijećnici Grada Križevaca, s početkom rada u  18,00 sati.

          Za sjednicu predlažem slijedeći D N E V N I   R E D :

1. Usmena informacija o provođenju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u dijelu koji regulira osnivanje jednog Doma zdravlja za cjelokupno područje Koprivničko-križevačke županije,

2Rasprava o nacrtu Odluke o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Križevaca,

3. Rasprava o nacrtu Odluke o povjeravanju komunalnih poslova - organiziranja poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja te pasa i mačaka lutalica na području Grada Križevaca,

4. Razmatranje Izvješća o korisnicima pomoći sukladno odredbama Odluke o ostvarivanju prava na pomoći iz socijalne skrbi Grada Križevaca u 2003,

5. Rasprava o prijedlozima Planova nabave za 2004. godinu:

    a) roba, usluga i radova čija procijenjena vrijednost nabave prelazi 200.000 kn,

    b) roba, usluga i radova čija  je procijenjena vrijednost manja od 200.000 kn,

6. Rasprava o prijedlogu:

    a) Sporazuma o provođenju izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

    b) za imenovanje Povjerenstva za prikupljanje ponuda za izvođenje radova navedenih u prijedlogu Sporazuma,

7. Rasprava o prijedlogu:

    a) Sporazuma o izradi digitalnog katastarskog plana u mjerilu 1:2000  na području Grada Križevaca,

    b) za imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka nabave odnosno izrade digitalnog katastarskog plana,

8. Rasprava o prijedlogu Sporazuma o suradnji u provođenju Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2004. godinu,

9. Rasprava o prijedlogu Zaključka o prodaji neizgrađenog zemljišta  u k.o. Križevci, Ivana Viteza 4,

10. Rasprava o prijedlogu Zaključka o prodaji neizgrađenog zemljišta u k.o. Križevci  -  Donje Križevčine ,

11. Rasprava o prijedlogu Zaključka o isplati sredstava za kupnju neizgrađenog zemljišta u Križevcima radi snimanja i ucrtavanja puta na potezu Ulice Ivana Lepušića - Mladine

12. Rasprava o prijedlozima Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju:

      a) zemljišta u Podgajcu,

      b)  stambenog prostora  u Križevcima, Tadije Smičiklasa 2,

13. Razmatranje zahtjeva Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture za produženje roka izrade konzervatorske podloge za Prostorni plan uređenja Grada Križevaca,

14. Rasprava o prijedlogu Programa radova iz slivne vodne naknade na području Grada Križevaca u 2004. godini,

15. Rasprava o prijedlogu teksta Javnog natječaja za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije, vozila u vlasništvu Grada, marke Mercedes Benz 200E,

16. Razmatranje Izvješća o utrošku Proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca za prosinac 2003. godine,

17. Pitanja i prijedlozi.

 
Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv.
Mole se pozvani da na sjednicu dođu u zakazano vrijeme, a možebitnu spriječenost da opravdaju na telefon.
 

PREDSJEDNIK

 

 Branko Hrg v.r.