24. sjednica 畊panijske skup箃ine
 

Na temelju 鑜anka 85. Poslovnika 畊panijske skup箃ine  Koprivni鑛o-kri緀va鑛e  緐panije ("Slu綽eni glasnik  Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije" broj 5/02 - pro鑙规eni tekst)  sazivam 24. sjednicu 畊panijske skup箃ine Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije, za dan

11. o緐jka  2005. (petak) u 9,30  sati

            Sjednica 鎒 se odr綼ti u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vije鎛ica.

            Za sjednicu predla緀m slijede鎖  

D N E V N I   R E D:

1.   Dono筫nje odluka o dodjeli javnih priznanja:

a)      Nagrade za 緄votno djelo,

b)      Nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

c)      Nagrade za iznimno postignu鎒 u protekloj godini,

d)      Zahvalnice Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

2.   Razmatranje Izvje规a o radu 畊panijskog poglavarstva Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 2005. godinu, s prijedlogom  Zaklju鑛a,

3.   a) Razmatranje Izvje规a o stanju u prostoru Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije  s  prijedlogom Zaklju鑛a,

b) Dono筫nje  Programa mjera za unapre餰nje stanja u prostoru  Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

4.   Razmatranje Izvje规a o ekolo筴im nesre鎍ma, izvanrednim doga餫jima te elementarnim nepogodama na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije tijekom 2004. godine, s  prijedlogom Zaklju鑛a,

5.   Dono筫nje Zaklju鑛a o davanju prethodne suglasnosti na:

a)      Godi筺ji plan gra餰nja i odr綼vanja 緐panijskih i lokalnih cesta Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije  u 2005. godini,

b)      Financijski plan 畊panijske uprave za ceste Kri緀vci za 2005. godinu, 

c)      Plan redovnog i izvanrednog odr綼vanja 緐panijskih i lokalnih cesta 2005-2008. godina,

6.   Razmatranje Izvje规a o elementarnim nepogodama za 2004. godinu na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije, s prijedlogom Zaklju鑛a,

7.   Razmatranje  Informacije o realizaciji kredita po Programu razvoja malog i srednjeg poduzetni箃va “Poduzetnik - 2” Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije, s prijedlogom Zaklju鑛a,

8.   Razmatranje Izvje规a o dodijeljenim studentskim kreditima u 筴. godini 2004/05, s prijedlogom Zaklju鑛a,

9.   Razmatranje Izvje规a o radu i utro筴u sredstava Centra za poduzetni箃vo Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2004. godinu, s prijedlogom Zaklju鑛a,

10.  Razmatranje Izvje规a o radu i utro筴u sredstava  Javne ustanove za upravljanje za箃i鎒nim dijelovima prirode na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 2004. godinu, s prijedlogom Zaklju鑛a,

11.  Dono筫nje Odluke o odre餴vanju vanjske granice ure餰nog i neure餰nog inundacijskog pojasa vodotoka “Bistra Koprivni鑛a” od km 0+00 do km 21+885,

12.  Dono筫nje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje za箃i鎒nim dijelovima prirode na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

13.  Dono筫nje  Odluke o podjeli Osnovne 筴ole “Vladimir Nazor” u Kri緀vcima,

14.  Dono筫nje  Odluke o osnivanju kulturnog vije鎍 Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

15.  Dono筫nje Odluke o mrtvozorstvu,

16.  Dono筫nje Rje筫nja o imenovanju ravnatelja 畊panijske uprave za upravljanje 緐panijskim i lokalnim cestama Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

17.  Dono筫nje Rje筫nja o osnivanju i imenovanju 鑜anova Povjerenstva za za箃itu pacijenata,

18.  Dono筫nje Rje筫nja o osnivanju i imenovanju Stru鑞og povjerenstva za pripremu Odluke o zonama izvori箃a “Vratno” u Vratnu,

19.  Dono筫nje Rje筫nja o izmjeni Rje筫nja o imenovanju voditelja i 鑜anova 畊panijskog eko-sto緀ra,

20.  Pitanja i prijedlozi

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u to鑞o zakazano vrijeme, a u slu鑑ju sprije鑕nost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stru鑞a slu綽a

 PREDSJEDNIK:

Zvonko Hitrec, prof., v.r.