Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 44. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  24. veljače 2004.  (utorak) s početkom u  09,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.   Razmatranje Izvješća o radu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, s prijedlogom Zaključka,

2.   Razmatranje  Izvješća o ostvarenju:

a)      Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2003. godini,

b)      Financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci za 2003. godinu,  i utvrđivanje prijedloga Zaključaka,

3.   Razmatranje prijedloga:

c)      Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2004 godini,

d)      Financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci za 2004. godinu, i utvrđivanje prijedloga Zaključaka, 

4.   Razmatranje Izvješća o ekološkim nesrećama, izvanrednim događajima te elementarnim nepogodama na području Koprivničko-križevačke županije tijekom 2003. godine, s prijedlogom Zaključka,

5.   Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta za europske integracije za 2003. godinu, s donošenjem Zaključka,

6.   Utvrđivanje prijedloga Zaključka o predlaganju predstavnika Koprivničko-križevačke županije za člana u Komisiju za procjenu utjecaja na okoliš odlagališta komunalnog otpada (I. kategorija) – Ivanično brdo, Križevci,

7.   Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Proračunska pričuva – Račun 3851, za prosinac 2003. godine,

8.   Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, Proračunska pričuva – Račun 3851, za razdoblje siječanj - prosinac 2003. godine,

9.   Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu plaća županu i zamjeniku župana Koprivničko-križevačke županije,

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti županu Koprivničko-križevačke županije za potpisivanje Izmjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,

11. Donošenje Zaključka o oročenju namjenskih sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije:

a)      namijenjenih za kreditiranje obrta, malog i srednjeg poduzetništva,

b)      namijenjenih za kreditiranje poljoprivrede,

12. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VII – 3 Kultura, račun 3811 – zaštitita spomenika kulture i sakralnih objekata,

13.  R a z n o.

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec