Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 45. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  16. ožujka 2004.  (utorak) s početkom u  09,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.   Razmatranje prijedloga:

a)  Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2004 godini,

b)  Financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci za 2004. godinu, i utvrđivanje prijedloga Zaključaka,

2.   Razmatranje Informacije o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

3.   Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije,

4.   Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. I. do 31. XII. 2003. godine, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

5.   Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za. 2003. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

6.   Razmatranje Izvješća o izvršenju radova iz Plana upravljanja lokalnim vodama za slivno područje:

a)   “Bistra” Đurđevac na području Koprivničko-križevačke županije u 2003. godini,

b)   “Česma Glogovnica” Bjelovar na području Koprivničko-križevačke županije u 2003. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključaka,

7.   Razmatranje prijedloga Plana upravljanja lokalnim vodama za 2004. godinu na slivnom području:

a)   “Bistra” Đurđevac 

b)   “Česma Glogovnica” Bjelovar,   s utvrđivanjem prijedloga Zaključaka,

8.   Razmatranje Programa ispitivanje kakvoće lokalnih površinskih voda Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

9.   Razmatranje Izvješća o stanju vodoopskrbe Koprivničko-križevačke županije s osvrtom na stanje aktivnosti izrade magistralnih cjevovoda vodospreme i vodocrpilišta, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

10.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Opće bolnice “dr. Tomislav Bardek” Koprivnica,

11.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

12.  Donošenje Programa poticanja ekološke proizvodnje na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2004. – 2006. godine,

13. Donošenje Programa poticanja novih nasada voćnjaka na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje jesen 2004. - proljeće 2005. godine,

14.  Donošenje Programa poticanja novih nasada vinograda na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje jesen 2004. - proljeće 2005. godine,

15. Donošenje Zaključka o ustupanju prava investitora na projektnu dokumentaciju -magistralni vodovi vodovodne mreže Koprivničko-križevačke županije:

a)  dionica Đurđevac – rezervoar Čepelovec,                                                     

b)  dionica Đurđevac – Kloštar Podravski,

      c)  vodospremnik Čepelovec,

13.  R a z n o.

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec