Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 46. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  25. ožujka 2004.  (utorak) s početkom u  09,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.   Razmatranje Pregleda stanja sigurnosti na području Koprivničko-križevačke županije,

2.   Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju financijskih izvještaja Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu,

3.   Razmatranje Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2003. godinu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2003. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

4.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut:

a)   Opće bolnice “dr. Tomislav Bardek” Koprivnica,

b)   Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

5.   Utvrđivanje prijedloga Odluke o zabrani sijanja, stavljanju u proizvodnju i promet GMO (genetski modificiranih organizama) na području Koprivničko-križevačke županije,

6.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VI. – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Glava II. – Gospodarstvo, Konto 3862 – Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora,

7.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel I. – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava I. – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Konto 3811 – elementarne nepogode,

8.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel II. - Služba ureda župana, Glava II. – Vatrogastvo,  Konto 3821 – Kapitalne donacije DVD-ima Županije,

9.   Razmatranje Informacije o realizaciji kredita za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Koprivničko-križevačke županije po Programu ”Poljoprivrednik”, s donošenjem Zaključka,

10. Razmatranje Informacije o provođenju drugostupanjskog upravnog postupka u 2003. godini, s donošenjem Zaključka,

11. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije,

12.  R a z n o.

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec