Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 48. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  06. svibnja 2004.  (četvrtak) s početkom u  08,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.  Razmatranje Izvješća o stanju socijalne skrbi na području Koprivničko-križevačke županije, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

2.  Razmatranje Izvješća o radu s financijskim rezultatima za 2003. godinu:

a)      Opće bolnice “T. Bardek” Koprivnica,

b)      Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,

c)      Ljekarne Koprivnica,

d)      Ljekarne Križevci, s donošenjem zaključaka,

e)      Doma zdravlja Koprivnica,

f)       Doma zdravlja Križevci,

g)      Doma zdravlja Đurđevac,

3.  Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj reviziji poslovanja za 2003. godinu,

4.  Donošenje Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini,

5.  Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o financiranju minimalnog standarda osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u 2004. godini,

6.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju prava građenja između Osnovne škole Kloštar Podravski i Općine Kloštar Podravski,

7.  Donošenje Rješenja:

a)      o raspuštanju Školskog odbora Osnovne škole Kalnik,

b)      o imenovanju Povjerenstva Osnovne škole Kalnik,

8.  Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika,

9.  Razmatranje Informacije o visini naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu i jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa po jedinicama lokalne samouprave u 2003. godini, s donošenjem Zaključka,

10. Razmatranje Informacije o visini komunalne naknade po jedinicama lokalne samouprave u 2003. godini, s donošenjem Zaključka,

11. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za predlaganje projekata Fonda za regionalni razvoj za financiranje u 2004. godini,

12. R a z n o .

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec