Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 49. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  01. lipnja 2004.  (utorak) s početkom u  09,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Razmatranje Studije koncepcije razvitka vodoopskrbnog sustava Koprivničko-križevačke županije, s donošenjem Zaključka,

2. Razmatranje Studije izvedivosti za gospodarenje komunalnim i neopasnim industrijskim otpadom sjeverozapadne Hrvatske, s donošenjem Zaključka,.

3. Upoznavanje s izrađenom procjenom ugroženosti od požara za područje Koprivničko-križevačke županije

4. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu, s donošenjem Zaključka,

5. Donošenje Rješenja o potvrđivanju imenovanja vršitelja dužnosti zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije,

6. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o krčenju šume,

7. Donošenje Rješenja o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije ”Školskoj knjigi” d.d. Zagreb,

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga o raspodjeli poslovnih udjela temeljnog kapitala “Ceste” d.o.o. Bjelovar,

9. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije, Razdjel I - Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1. Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3631- Tekuće pomoći unutar opće države – jedinicama lokalne samouprave,

10. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije, Razdjel  I - Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1. Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3851-  Proračunska zaliha,

11. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava 2 – Vatrogastvo, konto 3821 – Kapitalne donacije DVD-ima Županije,

12. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije, Razdjel VI – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Glava 2 – Gospodarstvo, Račun 3523 – Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima,

13. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije, Razdjel   VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VII – Kultura, Račun 3811 – Županijske i državne manifestacije,

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, proračunska zaliha – Račun 3851, za travanj 2004. godine,

15. Razmatranje Izvješća o  interventnom otkupu junadi na području Koprivničko-križeavčke županije,

16. Razmatranje Informacije o poticanju sadnje novih nasada voćnjaka i vinograda na području Koprivničko-križevačke županije, s donošenjem Zaključka,

17. Utvrđivanje prijedloga projekata za financiranje u 2004. godini od Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske

18. R a z n o .

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec