Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 50. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  21. lipnja 2004.  (ponedjeljak) s početkom u  08,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.  Razmatranje Informacije o izgradnji infrastrukture u cestovnom pojasu nerazvrstanih cesta po jedinicama lokalne samouprave u 2003. godini, s donošenjem Zaključka,

2.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja između Općine Sokolovac i Ljekarne Koprivnica,

3.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općoj bolnici "dr. Tomislav Bardek" Koprivnica na zaključenje ugovora o ustanovljenju prava služnosti,

4.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za podizanje Spomen obilježja u Svetom Petru Orehovcu,

5.    Donošenje Zaključka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2004. godini,

6.    Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, račun 3851 – Proračunska zaliha,

7.    Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX – Županijske udruge građana, račun 3811 – Udruge proizašle iz Domovinskog rata,

8.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VIII – Šport i tehnička kultura, račun 3811 – Udruge i športske manifestacije,

9.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VII – Kultura, Račun 3811 – Županijske i državne manifestacije,

10. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, Razdjel VI – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Glava 2 – gospodarstvo. Račun 3811 – Tekuće donacije u novcu,

11. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica,

12. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o krčenju šume,

13. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o predlaganju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Komisiju za procjenu utjecaja na okoliš prestanka eksploatacije i sanacije plinskog eksploatacijskog polja  Veliki Otok,

14. R a z n o .

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec