Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 56. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za dan 19. listopada 2004. (utorak) s početkom u  08,00 sati koja će se održati u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu, s odgovarajućim programima,

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu,

3. Utvrđivanje prijedloga Konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu,

4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Drnje,

5. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju mrtvozornika,

6. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za odabir programa kreditiranja razvitka poljoprivrede prema Programu “Poljoprivrednik 2”

7. Donošenje Programa subvencioniranja kamata “Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik” na području Koprivničko-križevačke županije,

8. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja po projektu “Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik” za 2004. godinu,

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja po projektu “Lokalni projekti rezvoja – Poduzetnik” za 2004. godinu,

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. Proračunska zaliha – Račun 3851, za rujan 2004. godine,

12. R a z n o .

O b r a z l o ž e n j e : Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec