GRAD KRIŽEVCI
Gradsko poglavarstvo
Klasa: 022-05/04-01/12
Urbroj: 2137/02-04-1
Križevci, 05.07.2004.

 

Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 3/99), sazivam  85. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati  08. 07. 2004. godine (četvrtak) u maloj vijećnici Grada Križevaca, s početkom rada u 13,00 sati.

Za sjednicu predložem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Rasprava o Izvješćima o  općem stanju sigurnosti  na području Grada Križevaca, za prvo polugodište  2004. godine,

2. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća Križevci za 2003. godinu,

3. Rasprava o nacrtima  Odluka o izboru ponuditelja povjeravanjem komunalnih poslova za:

a)     održavanje nerazvrstanih cestama području Grada Križevaca,

b)    održavanje javne rasvjete za području  grada Križevaca,

4. Rasprava o nacrtu Izmjena Programa   raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, na području grada Križevaca,

5. Rasprava o prijedlogu Programa razvoja poduzetničkih zona na području grada Križevaca, za razdoblje 2004-2007 godine, 

6. Razmatranje nacrta Programa rada Pučkog otvorenog učilišta Križevci, zajedno sa Financijskim planom za 2004. godinu,

7. Razmatranje Izvješća o korisnicima studentskih kredita i stipendija za 2003. godinu,

8. Razmatranje prijedloga  o udruživanju u Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj,  te utvrđivanje prijedloga odgovarajućeg Zaključka,

9. Rasprava o prijedlogu za izmjenu Ugovora za projektiranje pristupne ceste  do «Tvornice  kalničke mineralne i izvorske vode» u Apatovcu,

10. Opetovana rasprava o Pismu namjere za postavu autobusnih nadstrešnica, uređaja i jumbo panoa od strane tvrtke URBI MEDIA,

11. Razmatranje prijedloga Zaključka o dodjeli nagrada sudionicima državnog  natjecanja,

12. Pitanja i prijedlozi.

O b r a z l o ž e n j e : Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv.

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 681-411 kućni 134.

 PREDSJEDNIK:

Branko Hrg v.r.