GRAD KRIŽEVCI
Gradsko poglavarstvo
Klasa: 022-05/04-01/18
Urbroj: 2137/02-04-1
Križevci, 09.09.2004.

 

Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 3/99), sazivam  91. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati  13. 09. 2004. godine (ponedjeljak) u maloj vijećnici Grada Križevaca, s početkom rada u 18,00 sati.

Za sjednicu predložem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Rasprava o nacrtima  Izmjena i dopuna Programa:

  a)  radnji i radova stambeno-komunalnih djelatnosti i uređenja prostora na području Grada Križevaca za 2004.-2006. godinu,

  b)  građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca, iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2004. godinu,

  c)  održavanja  komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u 2004. godini za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom  gospodarstvu,

2. Rasprava o nacrtima Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba društvenih djelatnosti na području Grada Križevaca, za 2004 godinu, sa Financijskim planovima i to:

     a)   u kulturi,

 b)  u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama,

c)  u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zašiti i javnoj sigurnosti,

d)  u prosvjeti, 

3.  Rasprava o nacrtu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2004. godinu,

4. Opetovana rasprava o nacrtima Odluka o:

a) priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda,

b) obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

c) izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Križevaca,

5. Opetovana rasprava o Izvješću o radu Gradske knjižnice «Franjo Marković», za razdoblje siječanj-lipanj 2004. godine,

6. Razmatranje Izvještaja o korištenju proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca za srpanj i kolovoz 2004. godine,

7. Rasprava o prijedlogu teksta Anexa Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na području Grada Križevaca,

8. Rasprava o prijedlogu teksta Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje:

    a) nerazvrstanih cesta na području Grada Križevaca,

    b) javne rasvjete na području Grada Križevaca,

9. Rasprava o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Ugovora o pravu građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca,

10. Rasprava o prijedlogu Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda radi kupnje nekretnina u okolici Križevaca,

11. Rasprava o prijedlogu Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog  građevinskog zemljišta u Ul. Nikole Tesle u Križevcima,

12. Upoznavanje sa utvrđenim prijedlogom Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca,

13. Pitanja i prijedlozi.

O b r a z l o ž e n j e : Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv.

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 681-411 kućni 134.

 PREDSJEDNIK:

Branko Hrg v.r.