GRAD KRIŽEVCI
Gradsko poglavarstvo
Klasa: 022-05/04-01/21
Urbroj: 2137/02-04-1
Križevci, 02.11.2004.

 

Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 3/99), sazivam  94. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati  08.11. 2004. godine (ponedjeljak) u maloj vijećnici Grada Križevaca, s početkom rada u 13,00 sati.

Za sjednicu predložem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Rasprava o prijedlozima:

   a) Studije razvoja turizma križevačko-kalničke regije,

   b) Programa mjera za korisnike projekta,

   c) Kriterija za dodjelu sredstava upisanim korisnicima Projekta za 2004.godinu

   d) Ugovora o provedbi Projekta razvoja turizma križevačko- kalničke regije,

2. Rasprava o nacrtu Odluke o komunalnom redu  na području Grada Križevaca,

3. Rasprava o nacrtu Zaključka o određivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Križevci,

4. Rasprava o prijedlogu Plana zimske službe na području Grada Križevaca za sezonu 2004/05. godinu,

5. Razmatranje Financijskog izvještaja o izvršenju:

    a) Proračuna Grada Križevaca za razdoblje  siječanj-rujan 2004. godine,

    b) Konsolidiranog Proračuna Grada Križevaca za razdoblje siječanj -rujan 2004. godine,

6. Razmatranje prijedloga:

    a)  teksta Javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje slobodnog prijevoza – taxi prijevoza na području Grada Križevaca,

    b) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka odabira ponuditelja za obavljanje taxi prijevoza,

7. Opetovana rasprava o prijedlogu Zaključka o prodaji nekretnine u ul. Kralja Tomislava 6. u Križevcima,

8. Rasprava o prijedlogu Zaključka o dodjeli prostora u ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5.- u Križevcima, na korištenje Centru za socijalnu skrb Križevci,

9. Rasprava o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti za davanje u podzakup poslovnog prostora u ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5. u Križevcima,

10. Rasprava o prijedlogu teksta Ugovora o sufinanciranju radova na modernizaciji dionice Osijek Vojakovački  i  modernizaciji dionice kroz Većeslavec,

11. Rasprava o prijedlogu Zaključka  o isplati sredstava za otkup zemljišta u svrhu  izgradnje pješačko-biciklističke staze i rekonstrukciji prometnice Smičiklasova-Pušča,

12. Rasprava o prijedlozima:

 a) Zaključka o utvrđivanju broja korisnika  i  visine studentskih kredita u školskoj  2004/05 godini, te raspisivanje Natječaja za dodjelu spomenutih kredita.

 b) Zaključka  o utvrđivanju broja korisnika i vrste studija za dodjelu stipendija Sveti Marko Križevčanin, u školskoj 2004/05. godini, te raspisivanje Natječaja za dodjelu stipendija,

13. Rasprava o dopunskom prijedlogu Centra za socijalnu skrb Križevci, za sufinanciranje udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih  obitelji, a na teret proračuna Grada Križevaca,

14. Razmatranje prijedloga Udruge P.O.I.N.T. za otkup odgovarajućeg broja primjeraka knjige Kronologija atletskog kluba u Križevcima od 1963-1974.

 15. Rasprava o prijedlogu za imenovanje jednog člana Povjerenstava za prodaju mljekarske opreme Srednje gospodarske škole u Križevcima,

16. Razmatranje zahtjeva Udruge  K.V.A.R.K. – nositelja pilot projektaMladi u  vijeću,  te odobrenje prisustvovanja sjednicama Gradskog poglavarstva, kao i određivanje predstavnika Gradskog poglavarstva,  u Komisiju za izbor srednjoškolaca za nositelje spomenutog Projekta,

17. Razmatranje Izvještaja o korištenju  proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca  za  rujan 2004. godine,

18. Pitanja i prijedlozi.

O b r a z l o ž e n j e : Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv, osim materijala iz točke 12. koji će biti dostavljen na stol prije sjednice.

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 681-411 kućni 134.

 PREDSJEDNIK:

Branko Hrg v.r.