GRAD KRIŽEVCI
Gradsko poglavarstvo
Klasa: 022-05/04-01/22
Urbroj: 2137/02-04-1
Križevci, 19.11.2004.

 

Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 3/99), sazivam  95. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati  23.11. 2004. godine (utorak) u maloj vijećnici Grada Križevaca, s početkom rada u 17,00 sati.

Za sjednicu predložem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Razmatranje Informacija o općem stanju sigurnosti tijekom mjeseca srpnja, kolovoza, rujna i listopada 2004. godine na području Grada Križevaca,

2. Rasprava o ostvarenju Programa rada Ustanova i Zajednica u razdoblju 1. - 9. mjesec 2004. godine i to:

   a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,

   b) Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci,

   c) Gradskog muzeja Križevci,

   d) Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,

   e) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,

   f) Zajednice športskih udruga Križevci

3. Razmatranje Izvješća Dječjih vrtića o ostvarenju Programa rada za pedagošku 2003/094. godinu i to:

   a) Dječjeg vrtića Križevci,

   b) Dječjeg vrtića "Zraka sunca" Križevci,

   c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,

4. Rasprava o nacrtima Programa rada za pedagošku 2004/05. godinu,

    dječjih vrtića na području Grada i to:

    a) Dječjeg vrtića Križevci,

    b) Dječjeg vrtića "Zraka sunca" Križevci,

    c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,

5. Rasprava o nacrtima Financijskih planova dječjih vrtića za 2005. godinu i to:

    a) Dječjeg vrtića Križevci,

    b) Dječjeg vrtića "Zraka sunca" Križevci,

    c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,

6. Rasprava o nacrtima Programa rada ustanova u kulturi za 2005. godinu i to:

    a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,

    b) Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci,

    c) Gradskog muzeja Križevci,

7. Rasprava o nacrtima Financijskih planova ustanova u kulturi za 2005. godinu i to:

    a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,

    b) Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci,

    c) Gradskog muzeja Križevci,

8. Rasprava o nacrtima Programa za 2005. godinu i to:

    a) Zajednice športskih udruga Križevci,

    b) Zajednice tehničke kulture Križevci,

    c) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,

    d) Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,

9. Rasprava o nacrtima Financijskih planova za 2005. godinu i to:

    a) Zajednice športskih udruga Križevci,

    b) Zajednice tehničke kulture Križevci,

    c) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,

    d) Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,

10. Rasprava o nacrtima Programa javnih potreba za 2005. godinu,  na području Grada i to u :

      a) predškolskom odgoju i naobrazbi

      b) prosvjeti

      c) kulturi,

      d) sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi,

      e) socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama,

      f) protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti,

11. Rasprava o nacrtima Programa stambeno-komunalnih djelatnosti na području Grada Križevaca  za 2005.  godinu i to:

     a) stambeno-komunalnih djelatnosti i uređenja prostora,

     b) održavanja komunalne infrastrukture, za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, čiji sastavni dio čini Program održavanja komunalne infrastrukture predložen po Komunalnom poduzeću Križevci,

     c) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  sa nacrtom Projekcije građenja značajnijih objekata i uređaja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, vodoopskrbe, nerazvrstanih, lokalnih, županijskih cesta i javnih površina kroz 2006., 2007., 2008. i 2009. godinu,

12. Rasprava o prijedlogu cijene korištenja dvorana Hrvatskog doma, te donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti,

13. Rasprava o nacrtu Proračuna Grada Križevaca za 2005. godinu, uz napomenu da sastavni dio ove točke treba činiti i nacrt Projekcije Proračunske potrošnje za razdoblje 2005-2007., koja će se dostaviti neposredno pred sjednicu,

14. Rasprava o nacrtu Konsolidiranog Proračuna Grada Križevaca za 2005. godinu, koji će se također dostaviti neposredno pred sjednicu,

15. Rasprava o nacrtu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2005. godinu, koji nacrt će se također dostaviti neposredno pred sjednicu,

16. Opetovana rasprava o nacrtu Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda,

17. Rasprava o nacrtu Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,

18. Razmatranje Informacije o rezultatima poslovanja na području grada Križevaca za 2003. godinu,

19. Razmatranje Izvješća:

      a) o provedenoj sustavnoj deratizaciji - jesenski tretman,

      b) o izvršenom stručnom nadzoru nad provedenom deratizacijom na području Grada Križevaca,

20. Razmatranje prijedloga za način izmirenja obveze tvrtke Spektar d.o.o. Križevci,

21. Razmatranje prijedloga za imenovanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Križevaca,

22. Pitanja i prijedlozi.

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 681-411 kućni 134.

 PREDSJEDNIK:

Branko Hrg v.r.