20. sjednica Gradskog vijeća Grad Križevaca
 

Na temelju članka 21. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 6/01 i 7/01) i članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/02 i 3/03),

S A Z I V A M
20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca

Sjednica će se održati  7. travnja 2004. godine (srijeda)  s početkom u 18 sati,  u Gradskoj vijećnici u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje Izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i verifikacija mandataa zamjeniku člana,

 

2. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Križevaca za 2004. godinu,

3. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana ustanova u kulturi za 2003. godinu i to:

    a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,

    b) Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci,

    c) Gradskog muzeja Križevci,

4. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Financijskog plana dječjih vrtića na području Grada

    Križevaca za 2003. godinu i to:

    a) Dječjeg vrtića Križevci,

    b) Dječjeg vrtića "Zraka sunca",

    c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,

5. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana za 2003. godinu i to:

    a) Javne vatrogasne postrojbe  Grada Križevaca

    b) Zajednice športskih udruga Križevci,

    c) Zajednice tehničke kulture Grada Križevaca,

    c) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa:

    a) održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u 2003. godini za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu,

    b) građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Križevcima iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2003. do 2006. godinu,

    c) radnji i radova stambeno-komunalnih djelatnosti i uređenja prostora na području Grada Križevaca za 2003. - 2005. godinu,

7. Donošenje:

    a) Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Križevaca za 2003. godinu,

    b) Konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Križevaca za 2003. godinu,

8. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava Proračunske pričuve Proračuna Grada Križevaca za

    razdoblje siječanj-prosinac 2003. godine,

9. Razmatranje Programa rada ustanova u kulturi za 2004. godinu i to:

      a) Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci,

      b) Gradskog muzeja Križevci,

10. Razmatranje Programa rada za 2004. godinu i to:

      a) Zajednice športskih udruga Križevci,

      b) Zajednice tehničke kulture Grada Križevaca,

      c) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,

11. Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Križevaca,

12. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova - organiziranja poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja te pasa i mačaka lutalica na području Grada Križevaca,

13. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Križevaca,

14. Donošenje Zaključka o izdvajanju i utvrđivanju prestanka svojstva javnog dobra  - putevi u  k.o. Đurđic,

15. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru:

      a) predsjednika Mandatne komisije,

      b) člana Odbora za izbor i imenovanja,

      c) člana Odbora za dodjelu javnih priznanja,

16. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja i to:

      a) Gradskog muzeja Križevci,

      b) Gradske knjižnice ''Franjo Marković'' Križevci.

Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv, osim materijala pod točkom 13.  koji će se dostaviti vijećnicima prije sjednice.

Molimo pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 681-411, kućni 134

 

 PREDSJEDNIK:

Željko Brlić, v.r.