Na temelju članka 43. Statuta Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke župannije” broj 3/02 - pročišćeni tekst) u skladu sa Programom poticanja novih nasada vinograda na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2003-2004. godine KLASA: 320-05/03-01/02, URBROJ: 2137-12-03-01 od 6. ožujka 2003. godine, Županijsko poglavarstvo Koprivničko – križevačke županije na   30.   sjednici održanoj  06.  ožujka  2003. raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

za subvencioniranje sadnje novih nasada vinograda

na području Koprivničko – križevačke županije

 

 

I. Subvencioniranje sadnje novih nasada vinograda ostvaruju korisnici koji podižu nasade u proljeće 2003.    godine i to za sljedeće sorte:

1.      Preporučene sorte: graševina bijela, moslavac bijeli, kraljevina crvena, pinot bijeli, pinot sivi, traminac crveni, traminac mirisavi, silvanac zeleni, rizling rajnski bijeli, chardonnay bijeli, sauvignon bijeli, frankovka crna, portugizac crni, gamay bojadiser crni, alicante bouchet crni, pinot crni;

2.      Dopuštene sorte: veltinac crveni, ružica crvena,  muškat žuti,  škrlet bijeli,  plavec

      žuti, štajerska belina (ranfol), kavčina crna,  merlot crni, zweigelt, kerner;

3.   Ukoliko  zakonodavac u međuvremenu dozvoli i nove sorte za područje vinogorja podregije Prigorje- Bilogora, taj će sortiment vinove loze biti predmet poticanja prema Programu poticanja novih nasada vinograda.

 

 

II. Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti tražitelji subvencije:

1.      Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju biti upisani u Upisnik proizvođača grožđa i vina te podizati nasad na području vinogorja Koprivničko – križevačke županije.

2.      Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze, odnosno “podsadnja” postojećeg vinograda na površini ne manjoj od 0,10 ha, niti većoj od 5 ha u iznosu od 4,00 kn po loznom cijepu.

3.      Obavezno se prilaže provedbeni elaborat o podizanju nasada vinograda, sa opisom plodoreda i sortimenta isključivo za preporučene i dopuštene sorte vinove loze.

4.      Prilaže se Mišljenje HZPSS prema obrascu “M” .

5.      Izjava podnositelja Zahtjeva za subvenciju prema obrascu “I” .

 

 

III. Dokumentacija koju prilaže podnositelj zahtjeva za subvenciju dijela cijena sadnica vinove loze je:

 

1.      Obrazac zahtjeva “Vinogradarstvo”,

2.      Kopija posjedovnog lista na kojem se nalazi vinograd,

3.      Potvrda da je površina vinograda upisana u Upisnik proizvođača grožđa i vina Županije (članak 13. Zakona o vinu, “Narodne novine” 34/95),

4.      Provedbeni elaborat o podizanju nasada vinograda,

5.      Mišljenje HZPSS na obrazcu “M”,

6.      Izjava podnositelja zahtjeva na obrazcu “I”,

7.      Kopija računa dobavljača sadnica vinove loze.                       

 

 

IV. Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno 12. svibnja 2003. godine.

 

V.                 Zahtjevi koji su nepotpuni neće se razmatrati.

 

VI.              Zahtjevi se podnose na obrascu “VINOGRADARSTVO”, na adresu Koprivničkokriževačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, A. Nemčića 5, 48.000 KOPRIVNICA.

Svi potrebni obrasci i dodatne informacije mogu se dobiti na istoj adresi soba 62 ili tel. 658-234. 

 

VII.Konačno Rješenje donijet će Župan Koprivničkokriževačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun izvršiti isplatu u korist tražitelja subvencije.

VIII. O rezultatima natječaja svi zainteresirani će biti naknadno obavješteni od strane Upravnog odjela za gospodarsrtvo i komunalne djelatnosti.

 

 

 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE