Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ( "Narodne novine" broj 73/97) i članka 36. Statuta Koprivničko - križevačke županije  ("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 3/02 - pročišćeni tekst),  07. svibnja 2003.  donosim

  

 Z A K LJ U Č A K

o proglašenju elementarne nepogode na  području

Koprivničko - križevačke županije

 

 I.

            Proglašava se elementarna nepogoda na  području  Koprivničko - križevačke županije zbog šteta nastalih dugotrajnom sušom  koja je nanijela ogromne štete na poljoprivrednim kulturama.

 

II.

            Procjenu štete od elementarnih nepogoda izvršiti će Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda općina i gradova, te će istu dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Koprivničko - križevačke županije koje će izvršiti zbirnu procjenu štete za navedena područja.

           

III.

            U postupku procjene neophodno je koristiti se Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda  ("Narodne novine" broj 96/98).

  

IV.

            Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko - križevačke županije".

 

KLASA: 920-11/03-01/03

URBROJ: 2137-12-03-03

 

Koprivnica, 07. svibnja 2003.

                                                                                                ŽUPAN:

                                                                                           Josip Friščić,oec.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

             Usljed dugotrajne suše nastale su ogromne štete na poljoprivrednim kulturama.

 

Iz izvještaja mjernih postaja Agrometeorološke službe "Podravka" zabilježeno je  u ožujku i travnju  iznadprosječno malo oborina, u ožujku samo 6,5 mm (prosjek je 41mm), a u travnju 19mm (prosjek je 54 mm). Uz vrlo malo oborina u ožujku i travnju u ta dva mjeseca zabilježeno je i mnogo vjetrovitih dana, dok  u svibnju 2003. godine do danas (06.svibnja) nisu zabilježene oborine, več su vladale visoke temperature zraka koje su dosizale i 32,0  C.

 

Stoga je Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obišlo teren i utvrdilo da su štete u takvom obimu da ugrožavaju egzistenciju poljoprivrednih gospodarstava na području Koprivničko - križevačke županije.

 

 Prema Prvim priopćenjima s terena, Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, procjenjena je štete u razmjerima elementarne nepogode te u skladu sa Zakonom o proglašenju elementarnih nepogoda("Narodne novine" 73/97 )i Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" 96/98), te su Povjerenstva podnijela Zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode izazvane  sušom u dužem vremenskom razdoblju.

  

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

I KOMUNALNE DJELATNOSTI