REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KLASA:  021-05/06-01/02

URBROJ: 2137-10-06-39

Koprivnica,  08. prosinca  2006.

Na temelju članka 85. Poslovnika Županijske skupštine  Koprivničko-križevačke  županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 5/02 - pročišćeni tekst)  sazivam 11. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

14. prosinca  2006. (četvrtak) u 10,00  sati

            Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vijećnica.

            Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I   R E D:

1.      Donošenje Plana zaštite od požara Koprivničko-križevačke županije,

2.      Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za  2007.godinu,

3.      Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke   županije,

4.      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko- križevačke županije,

5.      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za poduzetništvo  Koprivničko-križevačke županije,

6.      Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2007. godinu s Projekcijom  Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2008. i 2009. godinu,

7.      Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2007.  godinu,

8.      Donošenje Konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2007. godinu,

9.      Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta,    

10.  Donošenje Odluke o dopuni Odluke o mreži dječjih vrtića na području Koprivničko - križevačke županije,

11.  Razmatranje Izvješća o elementarnim nepogodama na području Koprivničko-križevačke županije u 2006. godini, s prijedlogom Zaključka,

12.  Donošenje Rješenja po imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u  Skupštinu Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje,

13.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke  o imenovanju mrtvozornika,

14.  Pitanja i prijedlozi vijećnika.-

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stručna služba

Predsjednik:

Milivoj Androlić

O b r a z l o ž e n j e dnevnog reda:

Za 1. točku dnevnog reda svim vijećnicima dostavljen je sažetak materijala uz naputak da se u cjeloviti Plan zaštite od požara može izvršiti uvid kod tajnika Županijske skupštine.  Materijali za  ostale točke dnevnog reda dostavljaju se uz saziv.

Sjednice odbora  sazvane su za  11. i 12. prosinca 2006.

Eventualni zaključci podijelit će se prije sjednice.