3. sjednica 畊panijske skup箃ine
 

Na temelju 鑜anka 85. Poslovnika 畊panijske skup箃ine  Koprivni鑛o-kri緀va鑛e  緐panije ("Slu綽eni glasnik  Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije" broj 5/02 - pro鑙规eni tekst)  sazivam 3. sjednicu 畊panijske skup箃ine Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije, za dan

28. rujna  2005. (srijeda) u 10,00  sati

            Sjednica 鎒 se odr綼ti u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, Gradska vije鎛ica.

            Za sjednicu predla緀m slijede鎖  

D N E V N I   R E D:

1.       1. Upoznavanje s Izvje规em o obavljenoj reviziji Prora鑥na Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 2004. godinu,

 

2.    2. Razmatranje polugodi筺jeg Izvje箃aja o izvr筫nju Prora鑥na Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 2005. godinu, s prijedlogom Zaklju鑛a,

 

3.    3. Dono筫nje Zaklju鑛a o usvajanju Izvje规a o kori箃enju sredstava Prora鑥na Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 2005. godinu - Prora鑥nska zaliha, za razdoblje sije鑑nj-lipanj 2005. godine,

 

4.    4. Razmatranje Informacije o financijskim rezultatima poslovanja gospodarstva Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za 2004. godinu, s prijedlogom Zaklju鑛a,

 

5.    5. Razmatranje Izvje箃aja o elementarnim nepogodama za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. kolovoza 2005. godine na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije, s dono筫njem Zaklju鑛a o mjerama za ubla綼vanje 箃eta od elementarnih nepogoda,

 

6.    6. Razmatranje Izvje规a o izradi prostornih planova ure餰nja op鎖na i gradova, s prijedlogom Zaklju鑛a,

 

7.    7. Dono筫nje Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Koprivni鑛o-kri緀va鑛u 緐paniju,

 

8.    8. Dono筫nje  Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za poduzetni箃vo Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

 

9.    9. Razmatranje Izvje规a “Monitoring povr筰nskih voda Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije 2004. godina” s prijedlogom Zaklju鑛a,

 

10.  10. Dono筫nje Programa ispitivanja kakvo鎒 lokalnih povr筰nskih voda Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije u 2005. godini, s prijedlogom Zaklju鑛a,

 

11.  11. Razmatranje Izvje规a o odr綼nim u鑕ni鑛im natjecanjima u 筴olskoj godini 2004/05, s prijedlogom Zaklju鑛a,

 

12.  12. Dono筫nje Zaklju鑛a o odre餴vanju predstavnika Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije u upravna vije鎍 centara za socijalnu skrb na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

 

13.  13. Dono筫nje Rje筫nja o imenovanju sudaca porotnika Vije鎍 za mlade Op鎖nskog suda u Koprivnici,

 

14.  14. Dono筫nje Rje筫nja o imenovanju Upravnog vije鎍 Centra za poduzetni箃vo Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije,

 

15.  15. Pitanja prijedlozi vije鎛ika.

 

Molim sve pozvane da sen sjednici odazovu u to鑞o zakazano vrijeme, a u slu鑑ju sprije鑕nost da se jave na telefon broj: 658-252 - Stru鑞a slu綽a

 PREDSJEDNIK:

Milivoj Androli