Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-11

Koprivnica, 16. siječnja  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 11. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

19. siječnja  2006. (četvrtak) u  8,00 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.      Razmatranje Izvještaja o stanju stočarstva i Operativnog programa govedarske proizvodnje na području Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

2.      Razmatranje Informacije o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije 2004/2005. godine, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

3.      Utvrđivanje prijedloga Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Kalinovac,

4.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o kupnji poslovnog prostora i opreme “Ljekarne Vesne Blažek” Rasinja,

5.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Ljekarni Koprivnica,

6.      Donošenje Odluke o kriterijima i  mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica u 2006. godini,

7.      Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2006. godini,

8.      Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova u 2006. godini,

 9.      Donošenje Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Koprivničko-križevačke županije u 2006. godini,

10.  Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Alberta Štrige Križevci,

11.  Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine:

a)      Osnovnoj školi Ljudevita Modeca, Križevci,

b)      Osnovnoj školi Koprivnički Bregi,

c)      Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka,

d)      Gimnaziji “Fran Galović” Koprivnica,

e)      Strukovnoj školi Đurđevac,

12.   Donošenje Zaključka o otpisu dugovanja:

a)      poreza na cestovna motorna vozila,

b)      Trgovačkom društvu u stečaju “Bilo” d.d. Đurđevac,

13.  Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća dužnosnika, službenika i namještenika Koprivničko-križevačke županije,

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu – Proračunska zaliha – račun 3851, za prosinac 2005. godine.

15.      R a z n o .

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec