Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-13

Koprivnica, 08.veljače  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 13. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

14. veljače  2006. (utorak) u  8,00 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Razmatranje stanja sigurnosti  u 2005/2004. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o promjeni sjedišta ljekarni Koprivnica,

3. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Koprivničko-križevačke županije u 2006. godini,

4. Donošenje Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2006. godini:

a)      za osnovne škole  nad kojima Koprivničko-križevačka županija ima osnivačka prava,

b)      za  srednje škole i Učenički dom  nad kojima Koprivničko-križevačka županija ima osnivačka prava,

5. Donošenje Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2006. godini:

a)      osnovnih škola, nad kojima Koprivničko-križevačka županija ima osnivačka prava,

b)      srednjih škola nad kojima Koprivničko-križevačka županija ima osnivačka prava,

6. Donošenje Zaključka o kriterijima za financiranje županijskih učeničkih natjecanja i smotri te nagrađivanju učenika i mentora u 2006. godini.

7. Donošenje Zaključka o visini i načinu odobravanja pomoći za ogrjev u 2006. godini,

 8. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, članova i tajnika  Koordinacije za ljudska prava,

 9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci,

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu,

11. R a z n o .

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec