Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-15

Koprivnica, 29.ožujka  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 15. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

03. travnja  2006. (ponedjeljak) u  8,00 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1.      Razmatranje Izvještaja o radu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

 

2.      Razmatranje Informacije o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

 

3.      Razmatranje Godišnjeg obračuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

 

4.      Razmatranje Godišnjeg obračuna Konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

 

5.      Razmatranje Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2005. godinu i Godišnjeg obračuna za 2005. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

 

6.      Razmatranje Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

 

7.      Razmatranje Izvještaja o radu i utrošku sredstava Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

 

8.      Razmatranje Izvještaja o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2005. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

 

9.      Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Proračunska zaliha – Račun 3851, za razdoblje siječanj-prosinac 2005. godine,

 

10.  Razmatranje Izvještaja o radu s financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2005. godinu, s donošenjem Zaključaka,

a)      Opće bolnice “dr. T. Bardek” Koprivnica,

b)      Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

c)      Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,

d)      Ljekarni Koprivnica,

e)      Ljekarne Križevci,

 

11.  Donošenje Zaključka o organizaciji i uspostavi službe Hitne medicinske pomoći na području Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije – Ispostave Đurđevac,

 

12.  Razmatranje Izvještaja o financijskom poslovanju osnovnih škola u 2005. godini nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija, s donošenjem Zaključaka,

 

13.  Razmatranje Izvještaja o financijskom poslovanju srednjih škola u 2005. godini nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija, s donošenjem Zaključaka,

 

14.  Razmatranje Izvještaja o radu Županijskog savjeta za europske integracije Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, s donošenjem Zaključka,

 

15.  Donošenje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Županijskog savjeta za europske integracije,

 

16.  Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana navodnjavanja na području Koprivničko-križevačke županije,

 

17.  Donošenje Zaključka o raspisivanju javnog Natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina Koprivničko-križevačke županije,

 

18.  Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog Natječaja za dodjelu koncesije za  sakupljanje ambalažnog otpada za područje gradova i općina Koprivničko-križevačke županije,

 

19.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Ivan Lacković-Croata” Kalinovac,

 

20.  Donošenje Zaključka o određivanju prava na mjesečnu nagradu članovima predstavničkog tijela i predstavnicima nacionalnih manjina Koprivničko-križevačke županije,

 

21.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 - Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3851 – Proračunska zaliha,

 

22.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti,                    Račun 3811 –  Tekuće donacije, Županijske i državne manifestacije,

 

23.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Proračunska zaliha – račun 3851, za veljaču 2006. godine,

24. . R a z n o .

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec