Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-06-20

Koprivnica, 13. lipnja  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 19. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

16. lipnja  2006. (petak) s početkom u 8 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1.   Razmatranje Izvješća Županijske uprave za ceste Križevci o ostvarenju Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta i o ostvarenju Financijskog plana za 2005. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

2.   Razmatranje Informacije Županijske uprave za ceste Križevci o Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta te   Financijskom planu za 2006. godinu, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

3.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Koprivničko - križevačke županije u 2006. godini,

4.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana poduzetničkih zona Koprivničko - križevačke županije za razdoblje od 2004.-2007. godine,

5.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, račun 3632 – Kapitalne pomoći unutar opće države,

6.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel V – Županijski zavod za prostorno uređenje, Glava 2 – Infrastruktura Županije, Program 5211 – Komunalna infrastruktura Županije, Račun 3632 – Kapitalne pomoći – komunalna infrastruktura,

7.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel V – Županijski zavod za prostorno uređenje, Program 5210 – Katastarska izmjera zemljišta i izrada prostornih planova JLS,    Račun 3632 – Kapitalne pomoći - Izrada prostornih planova JLS,

8.   Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Proračunska zaliha, Račun 3851, za svibanj 2006. godine,

9.   Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja amblažanog otpada za područje:

a)      Đurđevca,

b)      Koprivnice,

c)      Križevaca,

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti županu Koprivničko - križevačke županije na namjeravano zaključenje Ugovora o kupoprodaji ogrijevnog drva za školsku godinu 2006./2007. za osnovne škole nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko - križevačka županija,

11. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o predlaganju predstavnika Koprivničko - križevačke županije u Komisiju za procjenu utjecaja na okoliš za zahvat "Farma svinja Delovi – Općina Novigrad Podravski",

12.  R a z n o-.

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec