Republika Hrvatska

Županija koprivničko-križevačka

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-1

Koprivnica, 16. lipnja  2005.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 1. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

21. lipnja  2005. (utorak) u   8,00 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Utvrđivanje prijedloga Odluke o podjeli Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci,

2. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodnog mišljenja u postupku izvlaštenja za izgradnju (bušenje) zdenca pitke vode ZG – 2,

3. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,

4. Donošenje Zaključka o potvrđivanju:

a)      vršitelja dužnosti zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije,

b)      vršitelja dužnosti zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, 

5. Razmatranje Izvještaja o poslovanju “Bistre” d.o.o. Đurđevac za 2004. godinu,

6. Donošenje Programa poticanja ekološke proizvodnje i raspisivanje Natječaja za subvencioniranje ekološke proizvodnje na području Koprivničko-križevačke županije,

7. Razmatranje Informacije o realizaciji kreditiranja otkupa junica, s donošenjem Zaključka,

8. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije,

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora:

      a) OŠ Molve o osnivanju prava građenja,

b) OŠ Sidonije Rubido Erdödy o osnivanju prava građenja,

10.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na dopunu privremenog Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinice zakupa ordinacije opće medicine,

12. Donošenje Odluke o odobrenju preuzimanja duga po kreditu KALI RIBE od strane ribarnice MORE,

13. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava II – Vatrogasna zajednica Županije, Konto 3821 – Kapitalne donacije DVD-ima – Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Crnec,

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. – Proračunska zaliha, Račun 3851 – za svibanj 2005. godine,

15. R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec