Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-06-21

Koprivnica, 29. lipnja  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 20. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

04. srpnja  2006. (utorak) s početkom u 8 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1. Razmatranje prijedloga Plana zaštite od požara Koprivničko-križevačke županije,

2. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu,

3. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o predlaganju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Komisiju za procjenu utjecaja na okoliš za zahvat "Dogradnja farme za tov junadi – Hlebine",

4. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije, 

5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola u 2006. godini,

6. Donošenje Rješenja o osnivanju  Radne grupe Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije i imenovanju predsjednika i članova,

7. Donošenje Zaključka o suglasnosti na Zaključak o zahtjevu Osnovne škole Sveti Petar Orehovec za stjecanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,

8. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude Općinskog poglavarstva Općine Gornja Rijeka,

9. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava III – javne ustanove u osnovnom školstvu, kapitalni projekat: 7305 – izgradnja športske dvorane,

10.  R a z n o-.

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec