Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-06-23

Koprivnica, 21. srpnja  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 22. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

27. srpnja  2006. (četvrtak) s početkom u 8 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1.   Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršavanju Proračuna Koprivničko - križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine,

2.   Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Proračunska zaliha, Račun 3851, za razdoblje siječanj-lipanj 2006.. godine,

3.   Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine,

4.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. Razdjel II - Služba ureda župana, Glava 2 – Vatrogasna zajednica županije, Konto 3821 – kapitalne donacije DVD-ima županije,

5.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. Razdjel II - Služba ureda župana, Glava 2 – Vatrogasna zajednica županije, Konto 3811 – tekuće donacije DVD-ima, (DVD-u Sigetec),

6.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. Razdjel I -  Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Račun 3851 – Proračunska zaliha,

7.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. Razdjel  VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX, županijske udruge građana, Račun 3811, Tekuće donacije – udruge proizašle iz Domovinskog rata i ostale udruge građana,

8.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. Razdjel I - Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Konto 3811 – Elementarne nepogode,

9.   Utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o održanim učeničkim natjecanjima u školskoj 2005./2006. godini,

10. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o predlaganju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Komisiju za procjenu utjecaja na okoliš za zahvat:

a)      Farma svinja Delovi – Općina Novigrad Podravski,

b)      Dogradnja farme za tov junadi – Hlebine,

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti županu Koprivničko - križevačke županije za potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko - križevačke županije,

12. R a z n o .-

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec