Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-06-26

Koprivnica, 09. studenoga  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 25. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

15. studenog  2006. (srijeda) s početkom u 8 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1.      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Koprivničko-križevačke županije u 2006. godini,

2.      Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2006. godini, osnovnih škola, nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-križevačka županija,

3.      Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma Koprivničko-križevačke županije u 2006. godini

4.      Donošenje Zaključka o pokretanju inicijative za izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama,

5.      Donošenje Zaključka o prodaji nekretnine raspisivanjem javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije,

6.      Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije,

7.      Donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o kupnji nekretnina u Hampovici,

8.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava 2 – Vatrogasna zajednica Županije, konto 3821 – Kapitalne donacije DVD-ima Županije,

9.      Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava 2 – Vatrogasna zajednica Županije, konto 3811 – Tekuće donacije DVD-ima,

10.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, konto 3811 – Elementarne nepogode

11.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Proračunska zaliha – račun 3851, za listopad 2006. godine,

12.  Donošenje Zaključka o prolongiranju roka otplate kredita odobrenog Informatici SINPLE Đurđevac,

13.  Utvrđivanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu,

14. R a z n o.

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec

O b r a z l o ž e n j e:  Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda.