Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-06-27

Koprivnica, 29. studenoga  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 27. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

04. prosinca  2006. (ponedjeljak) s početkom u 8 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1. Utvrđivanje prijedloga Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za  2007.godinu,

2. Utvrđivanje prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke  županije,

3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-  križevačke županije,

4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije,

5. Razmatranje Izvješća o elementarnim nepogodama na području Koprivničko-križevačke  županije u 2006. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

6. Utvrđivanje prijedloga Rješenja po imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u   Skupštinu Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje,

7. Donošenje Zaključka o prodaji 16.262 poslovna udjela u vlasništvu Koprivničko-križevačke  županije u društvu s ograničenom odgovornošću "Bistra" Đurđevac raspisivanjem javnog natječaja za prodaju nekretnine,

8. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju djela vlasništva udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću "Bistra" – Đurđevac u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije,

9. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX – Županijske udruge građana,  račun 3811 – Tekuće donacije – Udruge proizašle iz Domovinskog rata i ostale udruge građana,

10. R a z n o.

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec

O b r a z l o ž e n j e:  Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, a dostavlja i nacrt prijedloga Proračuna za 2007. godinu, koji će se razmatrati kao radni materijal poslije ove sjednice.