Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-06-29

Koprivnica, 18. prosinca  2006.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 29. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

21. prosinca  2006. (četvrtak) s početkom u 9 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1.    Razmatranje Informacije o realizaciji kredita za poljoprivredu na području Koprivničko - križevačke županije u 2006. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključa,

2.    Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu poslovnih udjela "Bistra" d.o.o. Đurđevac,

3.    Donošenje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu,

4.    Razmatranje Izvješća o realizaciji i financijskom poslovanju IX. Obrtničkog i gospodarskog sajam Koprivničko - križevačke županije, Križevci 10. do 12. studenoga 2006.  godine, s donošenjem Zaključka,

5.    Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, račun 3632 – Kapitalne pomoći unutar države – JLS,

6.    Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, konto 3811 – Elementarne nepogode,

7.    Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel I – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 1 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, račun 3851 – Proračunska zaliha,

8.    Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava 2 – Vatrogasna zajednica Županije, konto 3811 – Tekuće donacije DVD-ima,

9.    Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava 2 – Vatrogasna zajednica Županije konto 3821 – Kapitalne donacije DVD-ima Županije,

10.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel V – Županijski zavod za prostorno uređenje, Glava 2 – Komunalna infrastruktura, konto 3862 – Kapitalne pomoći – izrada prostornih planova JLS,

11.  Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine.
a) Gimnaziji "Fran Galović" Koprivnica,

b) Općoj bolnici  "dr. Tomislav Bardek" Koprivnica,

c) Domu zdravlja Koprivničko - križevačke županije,

12.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu,

13.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VI – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Kapitalni projekt 6201 "Izgradnja poduzetničkih zona" račun 3632 – Kapitalne pomoći unutar opće države, za Poslovne zone u izgradnji,

14.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VI – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Kapitalni projekt 6201 "Poduzetničke zone i slobodne zone" račun 3632 Kapitalne pomoći unutar države  za Slobodne zone,

15.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX, Županijske udruge građana, Račun 3811 – Tekuće donacije, Savezu udruga umirovljenika Koprivničko - križevačke županije,

16.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko - križevačke županije za 2006. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 7 – Programska djelatnost u kulturi, račun 3811 – Tekuće donacije – zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata:

a)      Centru za kulturu Đurđevac,

b)      RKT Župi  sv. Ivana Krstitelja, Koprivnički Ivanec i RKT Župi Sv. Ane, Križevci,

17.  R a z n o.

 

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec