Republika Hrvatska

Županija koprivničko-križevačka

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-2

Koprivnica, 1. srpnja  2005.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 2. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

05. srpnja  2005. (utorak) u   8,00 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.   Razmatranje Izvješća o ostvarenju:

a)      Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2004. godini,

b)      Financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci za 2004. godinu, s utvrđivanjem prijedloga zaključaka, 

2.   Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopunama  Odluke o mreži dječjih vrtića na području Koprivničko-križevačke županije,

3.   Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija,

4.   Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta kod elementarnih nepogoda,

5.   Donošenje Zaključka o predlaganju predstavnika Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije u Savjet za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije,

6.   Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Organizacijskog odbora Gospodarskog i obrtničkog sajma Koprivničko-križevačke županije u Križevcima,

7.   Donošenje Zaključka o visini iznosa i načinu odobravanja pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2005. godini,

8.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX – Županijske udruge građana:

a)      Račun 3811 – Udruge proizašle iz Domovinskog rata,

b)      Račun 3811 – Ostale udruge građana,

9.   Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava VII – Programska djelatnost u kulturi, Račun 3811 – Županijske i državne manifestacije,

10. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel II – Služba ureda župana, Glava II – Vatrogasna zajednica Županije, Račun 3811 – Tekuće donacije DVD-ima, DVD-u Kolarec,

11. R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec