Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-07-31

Koprivnica, 15. siječnja  2007.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 31. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

18. siječnja  2007. (četvrtak) s početkom u 9 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:

 

1. Razmatranje Informacije o stanju u ratarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2006. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

2. Razmatranje Informacije o stanju u stočarstvu s osvrtom na provedbu nacionalnih programa razvoja govedarske i svinjogojske proizvodnje na području Koprivničko-križevačke županije u 2006. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

3. Utvrđivanje prijedloga odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta broj:

a)      VI/102 – „Đurđevac 1“,

b)      VI/103 – „Đurđevac 2“,

c)      VI/104 – „Koprivnica 1“,

d)      VI/105 – „Koprivnica 2“, na području Koprivničko-križevačke županije,

 4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o mrtvozorstvu,

 5. Donošenje Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije,

 6. Donošenje Rješenja o imenovanju pročelnika:

a)      Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,

b)      Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport,

 7. Donošenje Odluke o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika  u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,

8.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu plaće županu i zamjenicima župana Koprivničko-križevačke županije,

9.  Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova u 2007. godini,

10. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja  Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica u 2007. godini,

11. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007.godini,

12. Donošenje Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Koprivničko-križevačke županije u 2007. godini,

13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju punktova posebnog dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite djece predškolske dobi,

14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na:

a)      prijedlog izmjena i dopuna Statuta Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,

b)      Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

c)      prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,

d)      prijedlog izmjena i dopuna Statuta Ljekarni Koprivnica,

 

15. Donošenje Zaključka o otpisu dugovanja poreza na cestovna motorna vozila i poreza na nasljedstva i darove,

16. R a z n o

 

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec

O b r a z l o ž e n j e: Materijali se dostavljaju sa sve točke dnevnog reda, osim za točku  6. za koju će se obrazloženje dati na samoj sjednici.