Republika Hrvatska

Županija koprivničko-križevačka

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-3

Koprivnica, 22. srpnja  2005.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 3. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

28. srpnja  2005. (četvrtak) u   8,00 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.  Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,

2.  Razmatranje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

 3.  Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj reviziji Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2004. godinu,

 4.  Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu - Proračunska zaliha, za razdoblje siječanj-lipanj 2005. godine,

 5.  Utvrđivanje prijedloga Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske potpore za programe i/ili projekte udruga od interesa za Koprivničko-križevačku županiju,

 6.  Razmatranje Izvješća “Monitoring površinskih voda Koprivničko-križevačke županije 2004. godina” s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

 7.  Razmatranje Programa ispitivanja kakvoće lokalnih površinskih voda Koprivničko-križevačke županije u 2005. godini, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

 8.  Razmatranje Županijskog programa aktivnosti i mjera za unapređenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima, s donošenjem Zaključka,

 9.  Donošenje Zaključka o odobrenju Sporazuma o zajedničkim ulaganjima na osiguranju željezničko-cestovnog prijelaza u km 188+921 na pruzi Dalj-Varaždin, u Virju,

 10. Donošenje Zaključka o provođenju Rješenja o redukciji populacije divljih svinja, jelena i srna u Posebnom zoološkom rezervatu “Veliki Pažut”,

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa ulaganja u zaštitu lovišta sa svrhom obnove matičnog fonda divljači, osiguranja lovišta i izrade lovno gospodarske osnove te unapređenje lovnog gospodarstva u lovištima kojima gospodari Lovački savez Koprivničko-križevačke županije,

 12. Donošenje Zaključka o sufinanciranju prodajne izložbe junica u Molvama,

13. R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec