Republika Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija

Županijsko poglavarstvo

KLASA:  022-05/05-01/05

URBROJ: 2137-10-05-9

Koprivnica, 8. prosinca  2005.

Na temelju članka 38. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/02 – pročišćeni tekst), sazivam 9. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan

13. prosinca  2005. (utorak) u   8,00 sati

Sjednica će se održati  u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED :

 

1. Utvrđivanje prijedloga Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu, s Projekcijom  proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2007. i 2008. godinu,

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu,

3. Utvrđivanje prijedloga Konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu,

4. Utvrđivanje prijedloga Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2006. godinu,

5. Utvrđivanje prijedloga Statutarne odluke o izmjena i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije,

6. Utvrđivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uspostavljanju suradnje Koprivničko-križevačke županije i Autonomne regije Friuli-Venezija-Giulia,

7. Razmatranje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

8. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu,

9. Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju voditelja i članova Županijskog eko-stožera,

10. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije,

11. Donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o prijenosu objekta stare školske zgrade sa pripadajućim zemljištem u Hampovici, bez naknade, u vlasništvo Općini Virje,

12. Donošenje Zaključka o suglasnosti Osnovnoj školi Molve na Odluku o prodaji zemljišta,

13. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2005. godinu, Razdjel VII – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava IX –  Županijske udruge građana, Račun 3811, Tekuće donacije – Ostale udruge građana, 

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivnčko-križevačke županije za 2005., Proračunska zaliha – Račun 3851, za listopad 2005. godine,

15.  R a z n o .

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec